Kapel

Maria Kapel commissie

De huidige commissie bestaat thans uit de volgende personen met de volgende functies:

 • Voorzitter: Eugène Collaris – Pastorijstraat 103, Nuth
 • Secretaris: Paul Muitjens – Keelkampstraat 74, Nuth
 • Penningmeester: Maria Collaris – Pastorijstraat 103,  Nuth
 • Penningmeester: Fienie van Engelen – Hellebroek 23, Nuth
 • Coördinator schoonmaak: Tieny Maas – Hellebroek 45, Nuth
 • Verzorging bloemen: Lies Consten – Hellebroek 27, Nuth
 • Algemeen onderhoud: Hub Keulen – Eijkenderweg 76, Nuth
 • Algemeen onderhoud: Hein Muitjens – Hellebroek 58, Nuth

In de statuten wordt het volgende vermeld over de Kapelcommissie:

De Mariakapel

Artikel 6

 1. De dagelijkse zorg en het beheer van de Mariakapel wordt vanuit het bestuur gedelegeerd aan een commissie, de zogenaamde Kapelcommissie.
  De kapelcommissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. De leden worden op voordracht van de commissie, benoemd door het bestuur, voor de tijdsduur van drie jaar.
 2. De kapelcommissie kiest vervolgens uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 3. Jaarlijks treedt een derde deel of een ten naaste bij derde deel van de commissieleden af, volgens een tevoren door de commissie op te stellen rooster. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. Aftredende commissieleden kunnen terstond weer herbenoemd worden.
 5. Een commissielid dat disfunctioneert kan te allen tijde door het bestuur van zijn /haar functie worden ontheven, zulks bij besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen van de bestuursleden.
 6. De commissie voert zelf het financiële beheer van de kapel. Nieuw beleid, grote financiële uitgaven (die een jaarlijks vast te stellen bedrag te boven gaan) en het aangaan van verplichtingen met derden worden pas gerealiseerd in consensus met het bestuur van de vereniging.
  Het beleid van de commissie waaronder het financiele beheer van de kapel, valt onder de eindverantwoordelijkheid van de bestuur van de vereniging.
 7. De jaarlijkse financiële controle met betrekking tot het gevoerde financiele beheer door de commissie wordt uitgevoerd door de kascontrolecommissie van de vereniging.
 8. Het jaarverslag van de kapelcommissie wordt tezamen gedaan met het jaarverslag van het bestuur van de vereniging tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging.

De volledige statuten kunt u hier nalezen: Statuten.

Overgangsregeling

De commissie heeft gevraagd om Eugène Collaris te mogen toevoegen als voorzitter.

Dit betekent dat hij het 8e lid is, terwijl de statuten over 7 leden spreken. Gezien de overgangsfase van de Kapelcommissie, met andere invulling van de taken heeft het bestuur dit als een positieve oplossing ondersteund.

Afgesproken is, dat wanneer een lid aftreedt, er geen aanvulling zal plaatsvinden. Er zal een rooster van aftreden worden opgemaakt.