Ledenvergadering

Notulen algemene ledenvergadering d.d. 29 januari 2014.

Deze vergadering wordt bijgewoond door 29 leden inclusief bestuur in Sportcentrum Gitek, Leeuwerikstraat 2 te Nuth
Voorzitter Jo Meijers heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering.

1.Ingekomen stukken en mededelingen.
Voor deze vergadering melden zich af: Michael Bussmann , Anita Collaris, Diana en Marco Collaris, Alfons Collaris, Dinie en Frans Drissen. Maria en Wim Embrechts, Paul Muitjens en Tiny Wehrens.

2.Notulen A.L.V. 30 januari 2013.
Voor aanvang van de vergadering zijn in de zaal een aantal exemplaren neergelegd. Jo Meijers leest de notulen voor.
Pol Ploemen vraagt of het mogelijk is een groter lettertype te gebruiken.
Verder geen op/aanmerkingen.

3.Financieel jaarverslag BVH.
Louis licht het verslag toe. Er zijn geen vragen.

4.Financieel jaarverslag kapelcommissie.
Naar aanleiding van het verslag zijn geen vragen meer.

4a. Mededelingen kapelcommissie.
Eugene Collaris: De H. Mis voor de levende en overleden leden is 1 maart om 19.00 uur.
Binnen de commissie waren aftredend en werden herbenoemd: Mevrouw Consten en Paul Muitjens.
Eugene bedankt de schoonmakers, de mensen van het onderhoud en zijn geweldige commissieleden.
De trappen en het dak van de Mariakapel zijn in orde, de achterzijde is waterdicht gemaakt en de brandblusser is gecontroleerd.
In 2014 is er waarschijnlijk geen onderhoud, de kapel verkeert in optimale staat. Het mandaat wordt vastgesteld op
€ 3000,00.
Jo complimenteert de Kapelcommissie.

5.Kascontrole commissie.
Wiel van Goethem: De financiën waren tot in de puntjes verzorgd. Beide besturen worden gedechargeerd.
De commissie wordt gevormd door: Wiel van Goethem 2014 en Frans Drissen to 2015 en Cor van Engelen tot 2016 Wiel van Goethem treedt af en wordt door Jan van der Velden opgevolgd, tot 2017.

6.Activiteiten 2013
Astrid van der Velden leest het verslag voor en op het beeldscherm is tevens een compilatie van foto’s van de activiteiten te zien.

7.Bestuursverkiezing BVH.
Dit jaar is Maurice Pisters aftredend en niet herkiesbaar, Gerrit Ter Mul aftredend en herkiesbaar en Astrid van der Velden aftredend en herkiesbaar. De nieuwe bestuurskandidaten Marc Meertens en Karin Suers-Ossenblok stellen zich voor aan de vergadering. De stembriefjes worden uitgedeeld, Harrie Driessen en Wiel van Goethem controleren en tellen de stemmen. Er worden 29 stemmen uitgebracht: Gerrit Ter Mul en Astrid van der Velden worden herkozen met 29 stemmen. Karin Suers wordt met 29 stemmen gekozen en Marc Meertens met 27 stemmen, 1 nee en 1 blanco.

8.Presentatie activiteitenplanning 2014.
Jo Meijers presenteert het programma en vertelt reeds een en ander over het op handen zijnde 60 jarig Jubileum.
Jo: de dames verbonden aan de Moskee in Roermond willen bij voldoende belangstelling een kookworkshop geven.
Wies Griffijn vertelt over een schilderworkshop in Café Laurengske in Schinnen en boogschieten voor de heren.
Jo informeert de vergadering over een eventuele uitbreiding van de Buurtvereniging. We spreken over de Pommer, Ketelbutter en Kruisstraat. De vergadering zal hier tzt een beslissing over moeten nemen. Allereerst zal er een peiling onder de inwoners van de betreffende straten worden gedaan. Louis Collaris heeft reeds contact gehad met buurtvereniging de Keelkamp. De straten vallen echter van oudsher onder de Ping. Het oude hoofdvoetbalterrein.
Wiel van Goethem vraagt of bovenstaande straten niet behoren tot de BV Bavostraat? Wij zullen dit navragen.

9.Begroting 2014
Louis presenteert de begroting waar de viering van het Jubileum als een rode draad doorheen loopt. We gaan op zoek naar sponsoren.
Hub Voncken vraagt hoe het kan dat de administratiekosten in 2013 € 80,00 waren en vervolgens in 2014 begroot worden op €300,00? Louis legt uit dat dit te maken heeft met het Jubileum, denk aan drukwerk voor flyers e.d.

10.Rondvraag en sluiting.
Hub Keulen vraagt waar het feest (jubileum) gehouden wordt?
Jo: We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie in Hellebroek.
Fieny van Engelen stelt voor om naar de leegstaande boerderij van Taramande te gaan.
Tiny Maas vraagt voor kaas op het brood tijdens de Nieuwjaarsreceptie.
Wies Griffijn vraagt of we de contributie gaan verhogen of de eigen bijdrage?
Jo: Wij streven nog steeds naar kosten neutraal organiseren en tegelijk een zo laag mogelijke contributie.
Hub Voncken: Kijk eens naar de kosten van het 50 jarig jubileum voor een indicatie.
Pol Ploemen bedankt de Buurtvereniging voor de organisatie van de activiteiten.

Fieny en Käthe bedankt voor het bakken van de lekkere wafels.

Jo Meijers sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor zijn inzet en komst.

Astrid van der Velden
Secretarisnotulist.