Mariakapel

Historisch en actueel overzicht Mariakapel Hellebroek

Voorafgaand aan de bouw van de kapel werden er in de huisweide van de heer Col Collaris diverse “Fancy Fairs”georganiseerd teneinde in het bezit te komen van de nodige financiële middelen om de aanschaf van de diverse materialen te realiseren. Ook diende men over bouwgrond te beschikken, waarop de kapel kon worden gebouwd.
De familie Vrencken bestaande uit drie ongehuwde personen, te weten Pie(ter), (Elisabeth)Seth en (Jan)Sjeng heeft de bouwgrond symbolisch, via een notariële akte, voor fl. 1,00 verkocht aan de Parochie van de H. Bavo te Nuth, met als voorwaarde dat “Buurtvereniging Hellebroek” hierop de Mariakapel kon laten bouwen en beheren.

In 1960 kon thans met de bouw worden begonnen. Het bestuur van de “Buurtvereniging Hellebroek” heeft de metselaar Sjaak Vankan gevraagd om de uitvoering van de bouw op zich te nemen. Hij heeft de opdracht aangenomen, terzijde gestaan door zijn opperknecht (Jozef) Jueb Muitjens. De kapel kwam begin 1961 gereed.

Op 25 maart 1961 (“Maria Onbevlekt Ontvangen”) werd de kapel door pastoor Helgers plechtig ingezegend. Het beeld, een replica van de “Sterre der Zee” te Maastricht, werd door dezelfde familie Vrencken geschonken.

Het dagelijks bestuur werd toen ter tijd gevormd door de heren Huub Muitjens (voorzitter), Ernest Collaris (secretaris) en Felix Brouns (penningmeester).
Tijdens de vergadering van 12 april 1965 werd besloten een commissie te benoemen, bestaande uit twee heren en twee dames. Deze commissieleden dienen geen bestuursleden van de “Buurtvereniging Hellebroek” te zijn. Zij worden belast met het beheer en de verzorging evenals de versiering van de kapel.

De twee mensen die beslist in aanmerking komen voor een eervolle vermelding in verband met het goed laten reilen en zeilen van de “Kapelcommissie” is op de eerste plaats de heer Felix Brouns, die helaas in september 1970 overleden is. Zijn echtgenote mevrouw Mia Brouns heeft de scepter tot begin van de eenentwintigste eeuw van hem overgenomen.

De maandelijkse schoonmaak van de kapel vindt door een aantal gemotiveerde buurtbewoners belangeloos plaats. Momenteel zijn alle aangelegenheden met betrekking tot de kapel in de statuten van de “Buurtvereniging Hellebroek” opgenomen.

Eugène Collaris
Oktober 2005