Statuten

20030854/MHA/14162

STATUTENWIJZIGING

Heden, de zeventiende september tweeduizendvier, verschenen voor mij, Mr Jacob Johan Obias Huisman, notaris te Brunssum:

 1. de heer Frans Jozef Maria Meijers, wonende te 6361 AW Nuth, Reukenderweg 5, geboren te Schinnen op tien januari negentienhonderd achtenveertig, paspoort nummer ND2028925, afgegeven te Nuth op drie oktober tweeduizend en twee, gehuwd;
 2. mevrouw Anna Maria Johanna Habets, wonende te 6361 AG Nuth, Pastorijstraat 51, geboren te Nuth op veertien oktober negentienhonderd vierenvijftig, paspoort nummer NC4069875, afgegeven te Nuth op zeven juni tweeduizend en twee, gehuwd met de heer R. van Loon;

De comparanten verklaren in hun hoedanigheid van voorzitter en secretaris van de te Nuth gevestigde buurtvereniging: Buurtvereniging Hellebroek, deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende en overeenkomstig het besluit van de algemene ledenvergadering d.d. januari tweeduizendvier de statuten van de vereniging te wijzen en opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel en gebied

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam:“BUURTVERENIGING HELLEBROEK”
  De buurtvereniging is opgericht op één oktober negentienhonderdvier-envijftig.
 2. De zetel is gevestigd te Nuth.
 3. De buurt Hellebroek omvat:
  Het gebied tussen de autoweg A 76, de Reukenderweg, de Pastorijstraat tot aan de kruising met de Parallelstraat en de Keelkampstraat, de Burg. Schmeddingstraat, de Ping, de Pingerweg, de Eykenderweg tot aan de Pingerweg, de Uitleggersweg, Hellebroek en Laar, zoals aangegeven op de aan deze akte gehechte landkaart.

Doel

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel :

 1. a) het saamhorigheidsgevoel en het onderlinge contact tussen de buurtbewoners te bevorderen en te verstevigen
  b) de algemene en de materiële belangen van haar leden en buitenwijkse leden, voorzover bij de buurt Hellebroek betrokken, te behartigen
  c) het beheer en onderhoud van de in haar werkgebied gelegen Maria Kapel.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken langs legale weg en wel door middel van:
  het nader met elkaar in contact brengen van de leden; vieringen, lezingen, culturele en sportieve manifestaties, feesten en alle andere geoorloofde middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
 3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Leden

Artikel 3

De vereniging kent leden en buitenwijkse leden.
Leden kunnen uitsluitend zijn personen, die wonen binnen de buurt Hellebroek, zoals omschreven in artikel 1, lid 3.

Buitenwijks leden zijn leden, die voorheen in de buurt Hellebroek woonachtig zijn geweest, en thans buiten het buurtschap woonachtig zijn en zelf de wens te kennen hebben gegeven het lidmaatschap te willen voortzetten. Daarnaast kan het bestuur de algemene ledenvergadering om goedkeuring vragen voor het toelaten van derden, als buitengewoon lid die een bepaalde vertrouwensband hebben met de buurt.

Aanmelding voor toelating als lid of buitengewoon lid kan gedurende het gehele jaar schriftelijk of mondeling geschieden bij één van de bestuursleden.

Omtrent de toelating van leden en buitenwijkse leden beslist het bestuur. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Leden en buitenwijkse leden hebben dezelfde rechten en plichten. In de volgende bepalingen worden onder leden mede buitenwijkse leden verstaan.

Plichten van de leden

Artikel 4

De leden zijn verplicht het in artikel 2 gestelde doel van de vereniging te helpen bevorderen, voorzover dit redelijkerwijze in hun vermogen ligt.

Zij zijn verplicht jaarlijks de door de algemene vergadering vastgestelde contributie te voldoen, met dien verstande dat per gezin slechts voor één lid betaald dient te worden.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  door opzegging van het lid;
  door opzegging namens de vereniging; deze heeft plaats wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan vereisten voor het lidmaatschap, alsook wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden verwacht, het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur.
  door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken door de algemene leden-vergadering wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit van de algemene vergadering wordt aan de betrokkene schriftelijk, met opgaaf van redenen ter kennis gebracht.
 2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, wordt geen teruggaaf van reeds betaalde contributie verleend.

De Mariakapel

Artikel 6

 1. De dagelijkse zorg en het beheer van de Mariakapel wordt vanuit het bestuur gedelegeerd aan een commissie, de zogenaamde Kapelcommissie.
  De kapelcommissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden. De leden worden op voordracht van de commissie, benoemd door het bestuur, voor de tijdsduur van drie jaar.
 2. De kapelcommissie kiest vervolgens uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
 3. Jaarlijks treedt een derde deel of een ten naaste bij derde deel van de commissieleden af, volgens een tevoren door de commissie op te stellen rooster. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 4. Aftredende commissieleden kunnen terstond weer herbenoemd worden.
 5. Een commissielid dat disfunctioneert kan te allen tijde door het bestuur van zijn /haar functie worden ontheven, zulks bij besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen van de bestuursleden.
 6. De commissie voert zelf het financiële beheer van de kapel. Nieuw beleid, grote financiële uitgaven (die een jaarlijks vast te stellen bedrag te boven gaan) en het aangaan van verplichtingen met derden worden pas gerealiseerd in consensus met het bestuur van de vereniging.
  Het beleid van de commissie waaronder het financiele beheer van de kapel, valt onder de eindverantwoordelijkheid van de bestuur van de vereniging.
 7. De jaarlijkse financiële controle met betrekking tot het gevoerde financiele beheer door de commissie wordt uitgevoerd door de kascontrolecommissie van de vereniging.
 8. Het jaarverslag van de kapelcommissie wordt tezamen gedaan met het jaarverslag van het bestuur van de vereniging tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging.

Het bestuur

Artikel 7

De leiding van de vereniging en het beheer van de eigendommen van de vereniging berusten bij het bestuur, dat jaarlijks aan de algemene ledenvergadering hierover verantwoording aflegt.


Artikel 8

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden; het wordt gekozen door en uit de leden bij eenvoudige meerderheid van stemmen voor de tijd van drie jaar.
De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering gekozen; de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
Jaarlijks treedt een derde deel of een ten naaste bij derde deel van de bestuursleden af volgens een tevoren door het bestuur te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Voorzitter, secretaris en penningmeester treden nooit tegelijk af.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Een bestuurder kan door de algemene ledenvergadering worden ontslagen, bij besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/ derde der geldig uitgebrachte stemmen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Artikel 9

De voorzitter en de secretaris tezamen vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. Bij hun ontstentenis komt in spoedeisende gevallen gelijke bevoegdheid toe aan de vice-voorzitter en de penningmeester.


Middelen

Artikel 10

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit :
  a) de contributies van de leden;
  b) de opbrengsten van de in artikel 2 lid 2. genoemde activiteiten.
  c) de opbrengst uit het beheer van de Mariakapel.
  d) subsidies, schenkingen en legaten.
 2. De geldmiddelen gegenereerd uit het beheer van de Mariakapel dienen uitsluitend te worden aangewend voor uitgaven en investeringen ten behoeve van de Mariakapel.

Algemene Vergadering (jaarvergadering)

Artikel 11

Jaarlijks wordt in de maand januari een algemene ledenvergadering, de jaarvergadering, gehouden. In deze vergadering brengen de secretaris en de penningmeester verslag uit over het afgelopen jaar, resp. van de werkzaamheden en van de financiën van de vereniging.
In deze vergadering wordt de periodieke bestuursverkiezing gehouden.


Artikel 12

De ledenvergaderingen worden uitgeschreven door het bestuur tenminste acht dagen tevoren en gehouden zo dikwijls het bestuur het nodig acht. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de leden.
Binnen veertien dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek, met aanduiding van de te behandelen onderwerpen, gedaan door tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden, schrijft het bestuur een ledenvergadering uit.

Stemming en besluitvorming

Artikel 13

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, komen besluiten tot stand bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.


Artikel 14

Een lid heeft stemrecht wanneer hij/zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
Een lid kan slechts één stem uitbrengen; stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Blanco stemmen zijn geldig uitgebrachte stemmen.
Stemming geschiedt mondeling, of door middel door handopsteken.
Stemming over personen geschiedt middels gesloten stembiljetten.
Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Statutenwijziging

Artikel 15

Statutenwijziging geschiedt uitsluitend bij besluit van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Ontbinding van de vereniging

Artikel 16

Een voorstel ontbinding van de vereniging kan slechts in behandeling worden genomen bij aanwezigheid van tenminste drie/vierde deel stemgerechtigde leden. Bij aanwezigheid van minder dan drie/vierde deel gerechtigde stemmen wordt het voorstel niet in behandeling genomen en van de agenda afgevoerd.
Het bestuur roept vervolgens uiterlijk drie weken na de eerste vergadering een speciale algemene vergadering bijeen, waarin het voorstel aan de orde komt en wordt behandeld, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Dit voorstel dient tevens te bevatten de bestemming van het batig saldo van de vereniging en kan slechts worden aangenomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is in minuut verleden te Brunssum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.